James Fruth

187 Washington Street
Tiffin, Ohio 44883